Sveriges kulturella egendom del 1

Vad kulturell egendom är kan vara svårt för en enskild person att förklara. Som tur definieras kulturell egendom i Haagkonventionen från 1954 där det står följande:

”1 denna konvention avses med termen ‘kulturegendom’, utan hänsyn till ursprung eller äganderätt, a) fast och lös egendom av stor betydelse för varje folks kulturarv, såsom minnesmärken, kyrkliga eller profana, av arkitektonisk, konstnärlig eller historisk art; arkeologiska miljöer; grupper av byggnader som i sin helhet har historiskt eller konstnärligt intresse; konstverk; manuskript, böcker och andra föremål av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt intresse; såväl som vetenskapliga samlingar och betydande samlingar av böcker eller arkiv eller av reproduktioner av de objekt som ovan beskrivits; b) byggnader vars huvudändamål är att vara förvarings- och utställningsplats för sådan lös kulturegendom som anges under a), såsom museer, stora bibliotek, arkiv och skyddsrum som i händelse av väpnad konflikt kan ge skydd för den lösa kulturegendom som anges under a); c) centra som inrymmer ett stort antal av sådan kulturegendom som anges under a) och b) och som i det följande kallas ‘centra för minnesmärken’.”

Byggnader

Byggnader
Byggnader

Till det svenska kulturarvet räknas många av våra kyrkor och slott. Många av kyrkorna i romansk stil började byggas på 1000-talet. Uppsala Domkyrka som byggdes på 1200-talet är ett bra exempel på en kulturell egendom. Kyrkan är den största i Norden och är dessutom välkänd. Även slott som Gripsholms slott, Kalmar slott och Vadstena slott är exempel på kulturell egendom. Örlogsstaden Karlskrona likaså, vilket är ett världsarv och består av befästningar, örlogsvarv och örlogshamn. Det innefattar även den militära och civila staden och även byggnader och anläggningar i närheten som haft betydelse för örlogsbasens försörjning. De kulturella byggnader vi har i Sverige är många och flertalet av dessa är skyddade i olika former av lagtexter och märkningar. Många av våra kulturella byggnader besöks av ett stort antal turister varje år. Man kan få uppfattningen att för att en byggnad ska räknas till dessa kulturella sådana så måste den vara flera hundra år gammal. Det stämmer dock inte utan det finns gott om kulturella byggnader som uppförts så sent som på andra halvan av 1900-talet. Det är bland annat Kulturhuset i Stockholm från år 1976, Stadshallen i Lund från år 1968 och Lunds konsthall från år 1958.

Teater, scenkonst, formgivning och mode

Dramaten i Stockholm är en teaterbyggnad där många av våra främsta scenkonstnärer arbetar idag. Dramaten stod klar år 1908 så det har hunnits bli mycket teater som anses vara extra värdefull här. Bland annat har Ingmar Bergman haft ett antal uppsättningar här. Inom formgivning har vi några kända svenska formgivare som Elsa Gullberg, Yngve Ekström och Maria Benktzon. Den formgivning som många av oss ser som en självklarhet inom den kulturella egendomen är den glaskonst som skapats i bland annat Kosta Boda. Från Kosta Boda har flertalet formgivare skapat kända glasföremål ända sedan glasbruket öppnades år 1742. Ifrån Kosta Boda kommer designer och formgivningar av glas som blivit kända världen runt och Kosta Boda och dess glaskonst har en given roll i det kulturella Sverige.